Įstatai

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJA (LOD)

PIRMAS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Įstatų paskirtis

1.1.1. Šie įstatai reglamentuoja juridinio asmens (Lietuvos otorinolaringologų draugijos (LOD), kurio teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus.

1.2.Draugijos samprata

1.2.1. Lietuvos otorinolaringologų draugija (toliau – DRAUGIJA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios nariai yra savanoriškai susivieniję juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys DRAUGIJOS įstatus ir veikia laikydamiesi LR konstitucijos, LR civilinio kodekso bei kitų teisės aktų.
DRAUGIJA gali steigti filialus teritoriniu pagrindu įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi DRAUGIJOS, kaip juridinio asmens, vardu. Filialai steigiami DRAUGIJOS VALDYBOS sprendimu ir veikia pagal DRAUGIJOS įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus. Filialų veikla, prieštaraujanti šiems įstatams, sustabdoma VALDYBOS nutarimu iki DRAUGIJOS narių visuotinio susirinkimo, kuris priima galutinį sprendimą dėl tolesnės filialo veiklos. Pasibaigus filialo veiklai, likęs jos turtas ir lėšos perduodamos DRAUGIJAI.
1.2.2. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJA yra ne pelno organizacija.
1.2.3. DRAUGIJA gali būti savanoriškai remiama fizinių ir juridinių asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais.
1.2.4. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJA įsteigta neterminuotam laikotarpiui. DRAUGIJOS ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.2.5. DRAUGIJA turi antspaudą su savo pavadinimu, bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, simboliką. DRAUGIJOS simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato DRAUGIJOS VALDYBA.
1.2.6. Pagal savo prievoles DRAUGIJA atsako visu savo turtu, bet neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.2.7. DRAUGIJOS buveinė yra Eivenių 2, Kaunas.

1.3.Draugijos veiklos pagrindai

1.3.1. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJA gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams ir teisės aktams.

ANTRAS SKIRSNIS

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.Draugijos tikslai

2.1.1. Vienyti Lietuvos Respublikos gydytojus otorinolaringologus, skatinti ir remti Lietuvos otorinolaringologijos vystymąsi pasitelkus medicinos mokslą ir praktiką.
2.1.2. Aktyviai dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę sveikatos koncepciją, svarstant ir priimant otorinolaringologijos veiklai svarbius teisės aktus.

2.2. Draugijos uždaviniai

2.2.1. Kelti DRAUGIJOS narių profesinę kvalifikaciją: organizuoti seminarus, simpoziumus, konferencijas ir kitus renginius.
2.2.2. Palaikyti mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos ryšius.
2.2.3. Palaikyti kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su gretutinių specialybių atstovais ir užsienio valstybių mokslinėmis-praktinėmis draugijomis, asociacijomis, sąjungomis.
2.2.4. Nagrinėti ir svarstyti DRAUGIJOS narių profesinius etikos pažeidimus.
2.2.5. Atstovauti ir ginti DRAUGIJOS narių profesinius, ekonominius, socialinius interesus bei teises valstybinėse ir nevalstybinėse organizacijose.
2.2.6. Aktyviai propaguoti otorinolaringologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus bei jų reikšmę visuomenei ir žmonių gerovei.
2.2.7. Dalyvauti leidybinėje veikloje.

TREČIAS SKIRSNIS

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS REGISTRAVIMAS IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

3.1. DRAUGIJA privalo būti užregistruota juridinių asmenų registre.
3.2. DRAUGIJOS įstatų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

KETVIRTAS SKIRSNIS

DRAUGIJOS NARIAI. JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS NARIŲ TVARKA IR SĄLYGOS

4.1.Draugijos nariai

4.1.1. DRAUGIJĄ sudaro jos nariai, kuriais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį.
DRAUGIJOS tikraisiais nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje galiojančią gydytojo otorinolaringologo licenciją. Apie DRAUGIJOS naujų narių priėmimą, pagal pateiktą raštišką prašymą informuoja kraštų draugijų pirmininkai, sprendžia DRAUGIJOS VALDYBA. Balsavimo teisę turi tik fiziniai asmenys.
Kraštų gydytojų otorinolaringologų draugijos nariai yra ir Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS nariai be atskiro stojimo.
4.1.2. DRAUGIJOS nariu gali būti ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį. Šie nariai gali draugijoje turėti visas teises ir pareigas, tačiau balsuojant visuotiniame susirinkime jų balsai yra neskaičiuojami.
4.1.3. DRAUGIJOS garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, ypatingai nusipelnę DRAUGIJAI. Apie garbės nario vardo suteikimą sprendžia DRAUGIJOS VALDYBA. Garbės nariai tvirtinami DRAUGIJOS narių susirinkimuose, VALDYBAI rekomendavus. Garbės nariai gali dalyvauti visuotiniuose DRAUGIJOS narių susirinkimuose. Visuotiniame susirinkime jų balsai neskaičiuojami (išskyrus tų garbės narių, kurie atitinka tikrųjų narių reikalavimus).
4.1.4. Asmenys, kurių gydytojo otorinolaringologo licencijos galiojimas yra pasibaigęs ar sustabdytas, gali dalyvauti DRAUGIJOS veikloje. Visuotiniame susirinkime jų balsai neskaičiuojami. Toks asmuo negali būti DRAUGIJOS VALDYBOS nariu.
4.1.5. Asmens narystė DRAUGIJOJE baigiasi:

  1. VALDYBOS nutarimu pašalinus asmenį iš DRAUGIJOS už įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą, taip pat kai paaiškėja, kad asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų DRAUGIJOS nariui;
  2. kai asmuo DRAUGIJOS pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš DRAUGIJOS;
  3. kai asmuo miršta arba netenka veiksnumo
  4. be pateisinamos priežasties nemoka kasmetinio nario mokesčio.

Apie pašalinimą iš DRAUGIJOS privaloma narį informuoti raštu per protingai trumpą laiką.
4.1.6. Už aktyvų dalyvavimą DRAUGIJOS veikloje nariai gali būti skatinami įvairiomis formomis (apdovanojimai, piniginės premijos, kt.). DRAUGIJOS narių skatinimo tvarką nustato DRAUGIJOS VALDYBA.

PENKTAS SKIRSNIS

5.1.DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.1. DRAUGIJOS narių teisės:
1) Dalyvauti visuose DRAUGIJOS organizuojamuose renginiuose.
2) Balsuoti DRAUGIJOS visuotiniame narių susirinkime.
3) Reikšti savo ar grupės DRAUGIJOS narių nuomonę ir ją ginti.
4) Rinkti ir būti išrinktiems į visus valdymo organus.
5) Naudotis DRAUGIJOS teikiamomis paslaugomis.
6) Kreiptis į DRAUGIJOS VALDYBĄ raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis ir artimiausiame VALDYBOS posėdyje būti išklausytiems ar gauti atsakymą į kreipimąsi per protingai trumpą laikotarpį.
7) Prašyti sušaukti neeilinį DRAUGIJOS VALDYBOS posėdį ypač svarbioms problemoms spręsti.
8) Gauti visą DRAUGIJOS turimą informaciją, išskyrus tą, kuri VALDYBOS nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams. Informacijos teikimo ir atsisakymo teikti tvarką nustato DRAUGIJOS VALDYBA.
9) Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei VALDYBOS nutarimus.
10) Bet kada išstoti iš DRAUGIJOS. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip DRAUGIJOS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
11) Susipažinti su DRAUGIJOS narių sąrašu.
12) Teikti DRAUGIJAI paramą plečiant materialinę DRAUGIJOS bazę.
5.1.2. DRAUGIJOS nario pareigos:
1) Laikytis DRAUGIJOS įstatų.
2) Padėti įgyvendinti DRAUGIJOS veiklos tikslus ir uždavinius.
3) Vykdyti DRAUGIJOS organų nutarimus.
4) Saugoti DRAUGIJOS turtą ir paslaptis.
5) Mokėti nario mokestį.
6) Dalyvauti susirinkimuose.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

DRAUGIJOS VALDYMAS

6.1.Valdymo organai
6.1.1. DRAUGIJA įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
6.1.2. Aukščiausias DRAUGIJOS organas yra visuotinis narių susirinkimas.
6.1.3. Jeigu sudaromas kitas DRAUGIJOS organas (konferencija, kongresas, asamblėja ar kt.), kuris turi tik dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, tuomet visuotinis narių susirinkimas yra privalomas.
6.1.4. Visuotiniai narių susirinkimai ir valdymo organų posėdžiai turi būti protokoluojami.
6.1.5. DRAUGIJOJE sudaromi: Vienasmenis draugijos valdymo organas - DRAUGIJOS pirmininkas, kuris tuo pačiu yra ir DRAUGIJOS VALDYBOS pirmininkas. Kolegialus valdymo organas -VALDYBA.

6.2.Visuotinis narių susirinkimas

6.2.1. Gali keisti Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS įstatus.
6.2.2. Tvirtina DRAUGIJOS valdymo struktūrą ir jos veiklos reglamentą.
6.2.3. Skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius.
6.2.4. Skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų, jei tokie organai numatyti DRAUGIJOS įstatuose, narius.
6.2.5. Nustato DRAUGIJOS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką .
6.2.6. Išklauso DRAUGIJOS pirmininko, VALDYBOS, komisijų, revizoriaus ir etikos komiteto ataskaitas, tvirtina DRAUGIJOS metinę finansinę atskaitomybę.
6.2.7. Priima sprendimą dėl DRAUGIJOS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.2.8. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jeigu DRAUGIJOS įstatai nenustato kitaip.
6.2.9. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus DRAUGIJOS įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei šiuose įstatuose tai nepriskirta kitų DRAUGIJOS organų kompetencijai ir jei iš esmės tai nėra valdymo organo (VALDYBOS) funkcijos.
6.2.10. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems DRAUGIJOS organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus numatytais atvejais VALDYBOS sudėtį.
6.2.11. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tikrieji DRAUGIJOS nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.2.12.DRAUGIJOS valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra DRAUGIJOS nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
6.2.13. Kito visuotinio DRAUGIJOS narių susirinkimo vieta ir data turi būti paskelbta visuotiniame DRAUGIJOS narių susirinkime. Visuotinis DRAUGIJOS narių susirinkimo vieta ir data gali keistis, bet visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nustatytos datos. Visuotinis narių susirinkimas negali būti šaukiamas rečiau kaip kas vieneri metai.
6.2.14. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 DRAUGIJOS narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio skirsnio 2 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuoti susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis).
1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių DRAUGIJOS narių balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami DRAUGIJOS įstatų nustatyta tvarka.
6.2.15. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ta pačia tvarka ne vėliau kaip po mėnesio nuo neįvykusio visuotinio DRAUGIJOS narių susirinkimo. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo DRAUGIJOS narių.
6.2.16. DRAUGIJOS visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas DRAUGIJOS įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi DRAUGIJOS narys ar valdymo organas.

6.3.Valdyba

6.3.1. Kolegialus DRAUGIJOS valdymo organas - VALDYBA.
6.3.2. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS valdybai vadovauja DRAUGIJOS pirmininkas, kuris tuo pačiu yra ir VALDYBOS pirmininkas.VALDYBOS nariai – DRAUGIJOS pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, du nariai, kraštų otorinolaringologų draugijų ar asociacijų pirmininkai, Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto Ausų, nosies, gerklės ligų klinikų vadovai, VU greitosios pagalbos ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus vedėjas. VALDYBĄ bei jos pirmininką keturių metų laikotarpiui tvirtina visuotinis DRAUGIJOS narių susirinkimas. VALDYBOS įgaliojimai prasideda pasibaigus ją patvirtinusiam susirinkimui. Ankstesnės VALDYBOS įgaliojimai nutrūksta pasibaigus visuotiniam narių susirinkimui, kuriame buvo išrinkta nauja VALDYBA.
6.3.3. VALDYBA renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
6.3.4. VALDYBOS nariai turi lygias balso teises.
6.3.5. Neeilinį VALDYBOS posėdį sušaukti turi teisę DRAUGIJOS pirmininkas arba 2/3 VALDYBOS narių.
6.3.6. Valdyba priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš DRAUGIJOS.
6.3.7. Valdyba organizuoja konferencijas, seminarus.
6.3.10. Valdyba rengia ilgalaikes veiklos programas, svarsto ir ruošia dokumentų projektus. Šiems tikslams pasiekti gali formuoti komisijas ir tvirtinti jų darbo reglamentus. Komisijų pirmininkais turi būti VALDYBOS nariai. Komisijų priimti sprendimai VALDYBAI turi rekomendacinį pobūdį.
6.3.11. VALDYBOS nariais gali būti fiziniai asmenys – DRAUGIJOS nariai.
6.3.12. VALDYBA gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Spendimas laikomas teisėtu, jeigu už jį balsavo dauguma VALDYBOS posėdyje dalyvavusiųjų. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia DRAUGIJOS pirmininko balsas.
6.3.13 Už veiklą valdymo organuose DRAUGIJOS nariui gali būti atlyginama, taip pat gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos.
6.3.14. Visuotinis DRAUGIJOS narių susirinkimas gali atšaukti visą VALDYBĄ, pavienius VALDYBOS narius arba jos pirmininką dalyvaujančių visuotiniame susirinkime DRAUGIJOS narių balsų dauguma.
6.3.15.Lietuvos otorinolaringologų draugijos pirmininkas (VALDYBOS pirmininkas)
6.3.16. Išrinktasis DRAUGIJOS pirmininkas vadovauja Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJAI ir VALDYBAI..
DRAUGIJOS pirmininkas yra tuo pačiu ir VALDYBOS pirmininkas.
Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS pirmininkas gali būti bet kuris DRAUGIJOS narys.
6.3.17. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS pirmininką slaptu balsavimu keturių metų laikotarpiui renka visuotinis DRAUGIJOS narių susirinkimas ne mažiau kaip iš dviejų kandidatų. DRAUGIJOS pirmininku patvirtinamas asmuo surinkęs daugiau kaip 50% balsų iš visų visuotiniame narių susirinkime balsavusiųjų balso teisę turinčių Draugijos narių. Jei nė vienas iš kandidatų nesurenka daugiau kaip 50% visų susirinkime balsavusiųjų narių balsų, turi būti rengiamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja 2 daugiausiai balsų surinkę kandidatai. DRAUGIJOS pirmininku pripažįstamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas.
6.3.18. DRAUGIJOS pirmininko įgaliojimai prasideda išsyk po jo išrinkimo.
6.3.19. Išrinktas DRAUGIJOS pirmininkas turi teisę į DRAUGIJOS VALDYBĄ siūlyti savo pavaduotoją, du narius, iždininką. Už pasiūlytus į VALDYBĄ narius visuotinis DRAUGIJOS narių susirinkimas balsuoja atviru balsavimu už kiekvieną kandidatūrą atskirai. Pirmininko pasiūlytos kandidatūros tvirtinamos, jeigu už juos balsavo dauguma DRAUGIJOS visuotinio susirinkimo narių.
6.3.20. Draugijos pirmininkas šaukia visuotinius narių susirinkimus ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui DRAUGIJOS veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti paskelbiama LR dienraštyje “Lietuvos Rytas”, bei internetiniame Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS puslapyje ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki visuotinio DRAUGIJOS narių susirinkimo. Internetinis adresas: http://lor.w3.lt
6.3.21. DRAUGIJOS pirmininkui suteikiami įgaliojimai atstovauti Lietuvos otorinolaringologų draugijai visose institucijose, bei sudaryti sandorius LOD vardu.
6.3.22 DRAUGIJOS pirmininkas vadovauja DRAUGIJOS ūkinei veiklai, atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose.
6.3.23. DRAUGIJOS pirmininkas priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
6.3.24. DRAUGIJOS pirmininkas išduoda įgaliojimus toms funkcijoms atlikti, kurios priskiriamos jo, kaip vadovo, kompetencijai.

6.5. Pirmininko pavaduotojas

6.5.1. Pirmininko pavaduotoją siūlo išrinktasis DRAUGIJOS pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis susirinkimas.
6.5.2. Pirmininkui dėl kokių nors priežasčių negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas vykdo DRAUGIJOS pirmininko pavaduotojas.
6.5.3. DRAUGIJOS pirmininko pavaduotojas vykdo funkcijas, kurias jam paveda pirmininkas arba VALDYBA.

6.6. Sekretorius

6.6.1. Sekretorių siūlo DRAUGIJOS pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis susirinkimas.
6.6.2. DRAUGIJOS sekretoriaus veikla:
1) tvarkyti valdybos korespondenciją;
2) informuoti kraštų draugijas apie DRAUGIJOS organizuojamus renginius;
3) tvarkyti DRAUGIJOS dokumentaciją, narių sąrašus.

6.7. Iždininkas

6.7.1. Iždininką siūlo DRAUGIJOS pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis susirinkimas.
6.7.2. Iždininkas tvarko ir atsako už DRAUGIJOS finansus. (teikia finansines ataskaitas).

6.8. Etikos komitetas

6.8.1. Etikos komitetas sudaromas iš 3 narių. Jis 4 metų laikotarpiui renkamas visuotiniame narių susirinkime.
6.8.2. Etikos komitetas veikia pagal DRAUGIJOS VALDYBOS patvirtintus veiklos nuostatus. Komiteto darbui vadovauja komiteto narių išrinktas pirmininkas.
6.8.3.Komiteto veikla:

   1. Nagrinėja DRAUGIJOS narių pareiškimus dėl mokslinės ir profesinės etikos pažeidimų ir šiais klausimais priima nutarimus. Esant reikalui, siūlo VALDYBAI sprendimų projektus.
   2. Sprendimai priimami abipusiu ginče dalyvaujančių šalių susitarimu. Jei susitarti nepavyksta, toliau ginčai nagrinėjami ir sprendimai priimami įstatymų nustatyta tvarka.
   3. Rengia ir tobulina DRAUGIJOS narių etikos kodeksą.

SEPTINTAS SKIRSNIS

DRAUGIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS finansinę veiklą tikrina revizorius, kurį 4 metų laikotarpiui renka DRAUGIJOS visuotinis narių susirinkimas.
7.2. Lietuvos otorinolaringologų draugijos revizorius privalo:

   1. tikrinti DRAUGIJOS metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
   2. visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti bet kokius DRAUGIJOS finansinius buhalterinius patikrinimus;
   3. pranešti apie patikrinimo rezultatus jį pavedusiam atlikti valdymo organui;
   4. visuotiniam narių susirinkimui pateikti DRAUGIJOS metų patikrinimo ataskaitą.

7.3. DRAUGIJOS valdymo organai privalo pateikti visus revizoriaus reikalaujamus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.
7.4. Revizorius įstatymu nustatyta tvarka atsako už DRAUGIJOS finansinės veiklos trūkumų nuslėpimą.

AŠTUNTAS SKIRSNIS

DRAUGIJOS VEIKLOS ATASKAITA

8.1. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS įstatuose nurodytas valdymo organas (VALDYBA) per 2 mėnesius po ūkinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų DRAUGIJOS veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu DRAUGIJA turi sudaryti sąlygas DRAUGIJOS buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
8.2. DRAUGIJOS veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie DRAUGIJOS veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
2) DRAUGIJOS narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
3) DRAUGIJOS metinė finansinė atskaitomybė (finansinė veikla: pajamos, išlaidos, likutis);
4) Samdomų DRAUGIJOS darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
8.3. DRAUGIJOS veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
8.4. DRAUGIJA atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymu nustatyta tvarka.

DEVINTAS SKIRSNIS

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS VEIKLOS GARANTIJOS IR TARPTAUTINIAI RYŠIAI

9.1. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, taip pat politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS veiklą ir į jos vidaus reikalus.
9.2.DRAUGIJA įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams.

DEŠIMTAS SKIRSNIS

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS VEIKLOS RIBOJIMAI

10.1. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJOS veiklai taikomi visi veiklos ribojimai, numatyti Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme.
10.2. DRAUGIJA pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. DRAUGIJA negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu DRAUGIJOS įstatuose yra nustatyta, tikslams.

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

DRAUGIJOS LĖŠOS

11.1. DRAUGIJOS lėšas sudaro:
1) 30% lėšų, gautų renkant stojamąjį ir nario mokestį kraštų (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) draugijose bei Vilniaus krašto otorinolaringologų asociacijoje (filialuose);
2) fizinių ir juridinių asmenų įnašai, parama;
3) leidybinės veiklos pajamos;
4) kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.
11.2. Lėšas DRAUGIJA naudoja:
1) materialinei-techninei bazei kurti;
2) leidybinei veiklai finansuoti;
3) DRAUGIJOS narių komandiruočių daliai išlaidų apmokėti
4) DRAUGIJOS VALDYBOS nuožiūra, kai reikia spręsti organizacinius klausimus ar DRAUGIJAI keliamiems uždaviniams įgyvendinti.

DVYLIKTAS SKIRSNIS

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS PABAIGA

12.1. Lietuvos otorinolaringologų DRAUGIJA gali būti pertvarkoma, jos veikla pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12.2. Vienu metu DRAUGIJA negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
12.3. Jeigu DRAUGIJOJE liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą DRAUGIJA turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
12.4. Likęs DRAUGIJOS turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir DRAUGIJOS narių reikalavimus dėl draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki DRAUGIJOS išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti DRAUGIJĄ.
12.5. Be kitų šiame Įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, DRAUGIJOS likvidatorius privalo:
1) viešai paskelbti DRAUGIJOS įstatuose nurodytame dienraštyje apie DRAUGIJOS likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti DRAUGIJĄ bei savo duomenis;
2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
3) perduoti likusį DRAUGIJOS turtą įstatymų nustatyta tvarka;
4) sudaryti DRAUGIJOS likvidavimo aktą;
5) dokumentus perduoti saugoti Archyvų įstatymų nustatyta tvarka;
6) pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui DRAUGIJOS likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus DRAUGIJAI išregistruoti.

Įstatai pasirašyti: du tūkstančiai penktųjų metų gruodžio mėn. 21d.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos teritorinė struktūra

    1. Teritorinė Lietuvos otorinolaringologų draugijos sąranga grindžiama skirstymu į kraštų draugijas, skyrius, filialus, kurie veikia Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatuose apibrėžtos kompetencijos ribose. ( Juridinio asmens statusą turintis padalinys naudoja terminą „krašto draugija“, neturintys savarankiško juridinio asmens statuso - naudoja terminus „skyrius, filialas“. )
    2. Krašto draugija, skyrius, filialas steigiamas Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Teritorijos administraciniame vienete negali kartu veikti juridinis asmuo ir skyrius ar filialas atstovaujantis teritorijos administracinio vieneto gydytojų otorinolaringologų interesus Lietuvos otorinolaringologų draugijoje.
    3. Krašto draugija, skyrius, filialas kuriamas arba likviduojamas teritoriniu principu, draugijos narių sprendimu.
    4. Krašto draugijos, skyriaus, filialo registravimo tvarką nustato Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdyba.
    5. Aukščiausia krašto draugijos, skyriaus, filialo valdymo institucija - narių susirinkimas, kuris kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 visų krašto draugijos, skyriaus, filialo narių.
    6. Krašto draugija, skyrius, filialas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatais, nutarimais, krašto draugijos įstatais, skyriaus ar filialo nuostatais, kuriuos priima ir keičia narių susirinkimas.
    7. Krašto draugijos įstatai, skyrių ir filialų nuostatai turi būti pateikti Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybai raštu ne vėliau kaip per 30 dienų po teisinio statuso patvirtinimo.
    8. Kraštų įstatų , skyrių , filialų nuostatai negali prieštarauti Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatams.

Skyriaus ar filialo veikla

    1. Skyriaus, filialo narių susirinkime 4 metams renkama taryba ir pirmininkas , kontrolės komisija iš 3 asmenų. Išrinktą skyriaus ar filialo pirmininką tvirtina Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdyba. Skyriaus , filialo susirinkime , kuriame renkamas naujas pirmininkas privalo dalyvauti Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybos atstovas.
    2. Skyriaus ar filialo darbą organizuoja skyriaus , filialo taryba, kuriai vadovauja skyriaus , filialo pirmininkas, o kai jo nėra – jo pavaduotojas, atsakingas už skyriaus ar filialo veiklą.
    3. Skyriaus , filialo nutarimus pasirašo skyriaus ar filialo pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.
    4. Skyriaus ar filialo finansinę veiklą kontroliuoja skyriaus ar filialo kontrolės komisija, vadovaudamasi skyriaus , filialo tarybos patvirtintais nuostatais.
    5. Skyrius, filialas gali būti registruojamas Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka.
    6. Skyriaus, filialo nario teisės tokios pat kaip ir Lietuvos otorinolaringologų draugijos nario teisės.
    7. Tvirtina skyriaus ar filialo veiklos programą, neprieštaraujančią Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatams.
    8. Tvirtina kasmetines skyriaus filialo tarybos darbo ataskaitas.
    9. Ne rečiau kaip kartą per metus išklauso skyriaus ar filialo tarybos informaciją apie skyriaus veiklą ir skyriaus kontrolės komisijos ataskaitą apie skyriaus finansinę būklę.
    10. Organizuoja skyriaus veiklą Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybos nutarimų vykdymą. Priima sprendimus, neprieštaraujančius Lietuvos otorinolaringologų valdybos nutarimams.
    11. Kviečia skyriaus ar filialo susirinkimus.
    12. Priima naujus narius.
    13. Sustabdo narystę skyriuje ar filiale Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatų pagrindais ir tvarka.
    14. Šalina narius iš skyriaus ar filialo Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatų pagrindais ir tvarka.
    15. Filialas pavaldus Lietuvos otorinolaringologų draugijai.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdyba:
1) Nustato privalomas veiklos užduotis.
2) Atlieka finansinės veiklos vidaus kontrolę.
3) Reorganizuoja ir likviduoja filialą.
17. Skyriaus ar filialo pirmininkas:
1) Vadovauja skyriui ar filialui, veikia jo vardu ir jam atstovauja.
2) Koordinuoja ir organizuoja veiklą skyriuje ar filiale, įgyvendina Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybos nutarimus.
3) Leidžia potvarkius savo kompetencijos ribose.
4) Rengia skyriaus ar filialo metinio biudžeto, veiklos planus ir kitus padalinio veiklą reglamentuojančius dokumentus.
5) Kartą per metus atsiskaito už skyriaus ar filialo veiklą.
6) Atsako už skyriaus ar filialo veiklos rezultatus ir lėšų bei turto panaudojimą.
18. Skyrių, filialų veikla, prieštaraujanti Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatams, sustabdoma Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdybos nutarimu iki narių visuotinio susirinkimo, kuris priima galutinį sprendimą dėl tolesnės filialo veiklos.
19. Pasibaigus skyriaus ar filialo veiklai, likęs jos turtas ir lėšos perduodamos Lietuvos otorinolaringologų draugijai.

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAGIJOS

ETIKOS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

I. Etikos komiteto uždaviniai ir funkcijos

1. Lietuvos otorinolaringologų draugijos (toliau – Draugijos). Etikos komitetas (toliau – Etikos komitetas, Komitetas) yra įstatų aiškinimo, jų vykdymo priežiūros, konfliktų ir ginčų tarp Draugijos padalinių, Valdybos bei narių sprendimo institucija. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatais bei šiais veiklos nuostatais.
Komitetas savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, bendradarbiavimo ir kitais demokratiniais principais. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.
2. Etikos komitetas iš trijų narių renkamas visuotiniame narių susirinkime keturių metų kadencijai. Darbas Komitete yra grindžiamas visuomeniniais pagrindais.
3. Komiteto uždaviniai:
3.1. padėti Draugijai bei jos nariams ugdyti profesinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių, siekti sutarimų dėl galimų mokslinės ir profesinės etikos pažeidimų.
3.2. prižiūrėti, kaip Draugijos padaliniai, Valdyba ir/ar nariai laikosi Draugijos įstatų, Valdybos sprendimų bei etikos normų.
3.3. užtikrinti operatyvų, teisingą ir konstruktyvų konfliktinių situacijų ir ginčų tarp Draugijos padalinių, Vadybos ir Draugijos narių sprendimą.
3.4. siekiant užtikrinti efektyvų Draugijos valdymą, teikti pasiūlymus dėl atitinkamų sprendimų priėmimo.
3.5. pagrindinis Komiteto uždavinys – gydytojo otorinolaringologų etikos kodekso parengimas ir tolesnis jo tobulinimas.
4. Komiteto funkcijos:
4.1. nagrinėti narių skundus, prašymus ar pareiškimus dėl narystės, jos sustabdymo, nutraukimo ar atstatymo;
4.2. spręsti konfliktus ir ginčus tarp Draugijos padalinių arba tarp padalinių ir atskirų Draugijos narių bei tarp atskirų Draugijos narių;
4.3. teikti pasiūlymus Valdybai ir padaliniams dėl tam tikrų veiksmų ;
4.4. tirti Draugiją ar atskirus jos narius kompromituojančią informaciją spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, taip pat tirti Draugijos narių veiklą, galimai kenkiančią Draugijai.;
4.5. teikti išvadas dėl kilusių neaiškumų Draugijos įstatų aiškinimo;
4.6. spręsti kitus Draugijos Valdybos pateiktus klausimus.

II. Komiteto darbo organizavimas

5. Komitetas iš savo narių renka Etikos komiteto pirmininką (toliau – Pirmininką).
6. Komitetas klausimus nagrinėja ir sprendimus priima Komiteto posėdžiuose. Apie Komiteto posėdžių vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam Komiteto nariui turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki posėdžio. Pranešimu laikomas raštas, kurį Komiteto Pirmininkas išsiunčia laišku, faksu ar elektroniniu paštu Komiteto nario nurodytu adresu. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami 2 kartus per kalendorinius metus.
7. Komiteto pirmininko , Valdybos ar Draugijos Pirmininko sprendimu Komiteto posėdis gali būti šaukiamas skubos tvarka. Šiuo atveju apie tokio Komiteto posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam Komiteto nariui turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 24 val. iki posėdžio.
8. Komiteto posėdžius šaukia Pirmininkas. Jeigu Pirmininkas , pažeisdamas šio reglamento nuostatas , nešaukia posėdžių , Komiteto posėdį gali sušaukti likę Komiteto nariai , Draugijos Valdyba ar Draugijos Pirmininkas.
9. Sprendimai Komiteto posėdžiuose priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Sprendimai priimami atviru balsavimu. Nagrinėjant personalijų klausimus, sprendimai priimami slaptu balsavimu, jeigu Komitetas nenusprendžia kitaip. Etikos Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali raštu pareikšti savo nuomonę, kuri posėdyje yra pagarsinama.
10. Komiteto posėdžiai yra vieši. Komitetas gali nutarti svarstyti darbotvarkės klausimus neviešai, jei to reikalauja etiniai ar konfidencialumo kriterijai. Svarstant darbotvarkės klausimą neviešai, posėdyje gali dalyvauti tik Komiteto nustatyti asmenys.
11. Komitetas turi teisę kviesti į posėdį bet kurį Draugijos narį. Draugijos narys privalo atvykti į Komiteto posėdį, jeigu jam apie tai yra pranešta likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki posėdžio, o skubos tvarka sušaukto posėdžio atveju - jeigu jam apie tai yra pranešta likus ne mažiau kaip 24 val. iki posėdžio. Draugijos nario, kuriam tinkamai pranešta apie posėdį, neatvykimas netrukdo nagrinėti klausimo, dėl kurio Draugijos narys buvo kviečiamas, jei Komitetas nenusprendžia kitaip.
12. Draugijos nariai, Valdyba, padaliniai privalo pateikti Komitetui šios pareikalautą informaciją, duomenis ar paaiškinimus. Šių duomenų pateikimo tvarką ir terminus atsižvelgdamas į tikslingumo ir protingumo kriterijus nustato Pirmininkas.
13. Komiteto posėdžio metu be Komiteto leidimo draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones.
14. Posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokole išvardijami svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai ir dokumentai, balsavimo rezultatai. Prie protokolo pridedama papildoma medžiaga. Posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

III. Klausimų Komitete nagrinėjimo tvarka

15. Kreiptis į Etikos komitetą dėl klausimo išnagrinėjimo gali kiekvienas Draugijos narys (taip pat ir Etikos komiteto narys, tačiau tokiu atveju svarstyme ir sprendimo priėmime Komiteto narys nedalyvauja), Draugijos Pirmininkas bei Draugijos Valdyba. Komiteto pirmininkas gali savo iniciatyva pateikti bet kurį klausimą Komiteto svarstymui.
16. Etikos komitetas savo iniciatyva ar Valdybos pavedimu pradeda tyrimą dėl draugijos nario veiklos, galimai prieštaraujančios Draugijos įstatams.
17. Prašymas išnagrinėti klausimą pateikiamas Komiteto Pirmininkui raštu. Anoniminiai prašymai nesvarstomi.
18. Pirmininkas gautą prašymą privalo pateikti svarstyti Komitetui artimiausiame posėdyje. Sprendimas dėl pateikto prašymo, skundo ar pareiškimo turi būti priimtas įmanomai trumpiausiu terminu, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų .
19. Etikos komitetas nenagrinėja kreipimųsi dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų.
20. Komitetas privalo išnagrinėti pateiktą klausimą objektyviai, atsižvelgdama į visas reikšmingas aplinkybes bei informaciją. Laikomasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.
21. Nagrinėdamas ginčus Komitetas turi siekti sutaikyti ginčo šalis.

IV. Komiteto sprendimai

22. Išnagrinėjęs klausimą, Komitetas gali priimti:
22.1. sprendimą konstatuoti ginčo šalių susitaikymo faktą;
22.2. sprendimą įspėti Draugijos narį, rekomenduojant susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų ar siūlant atlikti tam tikrus veiksmus;
22.3. sprendimą pripažinti nario veiksmus prieštaraujančiais Draugijos įstatams ir kenkiančiais draugijos veiklai. Konstatavęs šiuos pažeidimus Komitetas gali rekomenduoti Valdybai šio asmens narystę Draugijoje sustabdyti ar pašalinti narį iš Draugijos.
22.4. sprendimą pripažinti Draugijos padalinio veiką, prieštaraujančią Draugijos įstatams.
22.5. sprendimą rekomenduoti Draugijos Valdybai priimti atitinkamą sprendimą ar atšaukti anksčiau priimtą sprendimą.
22.6. išvadą dėl pateikto paklausimo priimtų sprendimų vykdymo tvarkos.
23. Apie priimtą Komiteto sprendimą informuojama Valdyba raštu aiškiai išdėstant motyvus.

24. Neišsprendus ginčo Komitete - tolesnė ginčo sprendimo tvarka galima remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V. Baigiamosios nuostatos

25. Šiuos veiklos nuostatus tvirtina, keičia ar naikina Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdyba.
26. Etikos komiteto veiklos nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Lietuvos otorinolaringologų draugijos valdyboje momento.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos pirmininkas Prof. EUGENIJUS LESINSKAS